تخلف گل‌گهر در استفاده از بازیکن متخلف محرز است

تخلف گل‌گهر در استفاده از بازیکن متخلف محرز است