با مرخصی کارمندانی که بیماری قلبی دارند موافقت می‌شود

با مرخصی کارمندانی که بیماری قلبی دارند موافقت می‌شود