مصدومیت یک ماهه مدافع تیم ملی فوتبال

مصدومیت یک ماهه مدافع تیم ملی فوتبال