کرونا به چه بیماری کمتر نزدیک می‌شود؟

کرونا به چه بیماری کمتر نزدیک می‌شود؟