مدیر اطلاع رسانی دفتر معاون‌اول رئیس جمهور منصوب شد