پیشرانهٔ V۸ کوروت C۸ Z۰۶ و شکستن چهار رکورد جالب +عکس