رأی اعتمادهیئت وزیران به ۳ استاندار/ تصویب آیین نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس