چرا افراد بالای ۵۰ سال نباید اسپایکوژن تزریق کنند؟

چرا افراد بالای ۵۰ سال نباید اسپایکوژن تزریق کنند؟