پروتکل‌های بهداشتی مشاغل در ماه‌های آینده مورد بازنگری قرار می‌گیرند