مدیری که فاسد نباشد با رمال و جادوگر کاری ندارد/ اگر کلام " ا.ا" در درگاه الهی نافذ است، دعا کند دریاچه بختگان یا هامون پرآب شوند

مدیری که فاسد نباشد با رمال و جادوگر کاری ندارد/ اگر کلام