واکسیناسیون گروه‌های هدف تا یک یا دو ماه آینده تمام می‌شود