دلیل ترافیک عجیب تهران/کاهش فوتی ها ناشی از کرونا در پایتخت