نامه استقلال به سازمان لیگ، ضمانت‌نانه می‌دهیم

نامه استقلال به سازمان لیگ، ضمانت‌نانه می‌دهیم