اهتمام جدی برای افتتاح ۱۸۳ پروژه ورزشی در سراسر کشور صورت گرفته است