مجیدی: اکنون زمان صحبت از کدورت‌ها نیست

مجیدی: اکنون زمان صحبت از کدورت‌ها نیست