برای رهایی از خام‌فروشی نفت چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است؟

برای رهایی از خام‌فروشی نفت چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است؟