تا برخورد جدی نباشد هجمه علیه داوران وجود دارد

تا برخورد جدی نباشد هجمه علیه داوران وجود دارد