ما «علی برکت‌الله» گفتیم ولی کار را مردم انجام دادند/ افتتاح‌ها خاری بر چشم توطئه‌گران بود