رکوردی تازه برای ناکامی آمریکا در المپیک ۲۰۲۰ توکیو پس از ۴۹ سال