چه خبر از دارایکم و پالایشی یکم؟

چه خبر از دارایکم و پالایشی یکم؟