چرا سیاست «فرزند کمتر» کامل اجرایی شد اما «افزایش جمعیت» خیر؟

چرا سیاست «فرزند کمتر» کامل اجرایی شد اما «افزایش جمعیت» خیر؟