نفوذ دولت در بورس بسیار زیاد است

نفوذ دولت در بورس بسیار زیاد است