روحانی به شعارهایش عمل نکرد او نمی‌تواند منتقد وضع موجود باشد