غفوری بازهم در تمرین استقلال شرکت نکرد

غفوری بازهم در تمرین استقلال شرکت نکرد