شخصیت شیخ صفی‌الدین و تاریخ صفویه باید به درستی به مردم معرفی شود