مرندی: طرح جایگزین ایران ادامه برنامه هسته‌ای است

مرندی: طرح جایگزین ایران ادامه برنامه هسته‌ای است