حاج محمدی: دشمن می‌خواهد با سیاه‌نمایی دستاوردهای ما را در زندان‌ها زیر سوال ببرد