افزایش ۱۱۷۳ درصدی سرمایه شستا تایید شد

افزایش ۱۱۷۳ درصدی سرمایه شستا تایید شد