پیروزی زوریا برابر زسکا با درخشش بازیکنان ایرانی

پیروزی زوریا برابر زسکا با درخشش بازیکنان ایرانی