منصور ارضی: هر وقت راه برای همه مردم باز شد همه با هم می‌رویم