درخواست وزارت راه از مردم برای ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک