رنگین کردن سفره ۱۰۰ خانوار توسط جهادی‌ها به جای برپایی موکب در اربعین