وزیر صمت با حضور در کمیسیون صنایع به سوالات نمایندگان پاسخ داد

وزیر صمت با حضور در کمیسیون صنایع به سوالات نمایندگان پاسخ داد