مقتول اختراعم را دزدید من هم کشتمش!

مقتول اختراعم را دزدید من هم کشتمش!