توکلی: به‌جای شورای عالی سینما شورای عالی هنر تشکیل شود