افزایش نرخ گاز مصوبه دولت است

افزایش نرخ گاز مصوبه دولت است