محمودزاده: تولید یک میلیون واحد مسکونی با تصویب شورای عالی مسکن اجرایی می‌شود