پاشازاده: استقلال را باید بعد از شهرآورد ارزیابی کرد

پاشازاده: استقلال را باید بعد از شهرآورد ارزیابی کرد