تبرکش خیابانی سه دقیقه بعد از وقوع جرم دستگیر شد

تبرکش خیابانی سه دقیقه بعد از وقوع جرم دستگیر شد