بعد از ۶ سال مذاکره فرسایشی هنوز نمی‌دانید آمریکا چه می‌خواهد؟!