چرا دومین ونوم تبدیل به شکست تمام‌عیاری شد؟

چرا دومین ونوم تبدیل به شکست تمام‌عیاری شد؟