توسعه روابط با ایران در دستور کار ما قرار دارد، چون سرنوشت مشترک داریم

توسعه روابط با ایران در دستور کار ما قرار دارد، چون سرنوشت مشترک داریم