تورم ناشی از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی بیشتر است یا تداوم آن؟

تورم ناشی از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی بیشتر است یا تداوم آن؟