عزم جدی قوه قضائیه برای عدم تکرار حکم «سارق بادام هندی»

عزم جدی قوه قضائیه برای عدم تکرار حکم «سارق بادام هندی»