آمادگی برای ورود موج ششم کرونا/ ٧۶ درصد جامعه دز اول واکسن را تزریق کردند