درخواست عجیبی که ایران‌پوریان را از تراکتور دور کرد