استفاده از ظرفیت بیمارستان ها برای سرعت گرفتن واکسیناسیون