برای برگزارکننده توپ طلا متاسفم/ جاه طلبی من در مورد مسی دروغ بود

برای برگزارکننده توپ طلا متاسفم/ جاه طلبی من در مورد مسی دروغ بود