فکر نمی‌کنم پرسپولیس تغییری به نسبت سال‌های گذشته کرده باشد

فکر نمی‌کنم پرسپولیس تغییری به نسبت سال‌های گذشته کرده باشد