فیس بوک نشریه آمریکایی را به علت حمله به خود انتقادباران کرد